ОНИКС
 
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА
 
 
   
Счетоводни услуги  
 
   
     
       
           
   
 
 
Други
 
Счетоводни услуги    
Назад
 

» определяне формата на счетоводството за съответния вид фирма;

» изготвяне на индивидуален сметкоплан (при двустранно счетоводство)  
» водене на счетоводните книги - съгласно закона за счетоводството;  
» изготвяне на амортизационен план на активите на фирмата;  
» аналитично завеждане и отчитане на стоково-материалните запаси;  
  » изготвяне на отчети приходи/разходи - месечни и по периоди;  
  » изготвяне и подаване на Справки-декларации по ДДС в ТД НАП  
посредством електронен подпис;
  » изготвяне на платежни нареждания и искания,представянето им в  
съответната банка;
  » годишно счетоводно преключване;  
  » попълване подаване на годишни данъчни декларации;  
  » ТРЗ (разплащателни ведомости и фишове за заплати)  
  » изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;  
  » изготвяне на длъжностни хатактеристики;  
  » регистрация на трудови договори съгласно чл.62,ал.4 от КТ  
»  изготвяне на граждански договори;  
       
Copyright 2006 Onix Consult Ltd.